Ban Lãnh đạo

Bao gồm 12 mục sư: 

 1. Mục sư Nhạc sĩ - Hoạ sĩ David Chinh Trương
  Chức vụ:  Chủ Tịch Cty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 2. Mục sư ... Trần Minh Đạo
  Chức vụ: Phó Chủ Tịch phụ trách ngoại vụ Cty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 3. Mục sư Nguyễn Văn Quang
  Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Cty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 4. Mục sư ... Đỗ Trung Hiếu
  Chức vụ: Tổng thư ký Cty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 5. Mục sư ... Philip Hòa
  Chức vụ: Hội trưởng quản nhiệm Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 6. Mục sư ..................
  Chức vụ: Viện trưởng môn đồ hóa Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu 
 7. Mục sư ... Lâm Thanh Giang
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 8. Mục sư Lương Phước Tồn
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 9. Mục sư Ydue Hoan
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 10. Mục sư Mai Phước Tầm
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 11. Mục sư Ydue Adrong
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu
 12. Thầy Ydue Viên
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu