HỘI THÁNH SION

HỘI THÁNH SION
HỘI THÁNH SION

Hội Thánh Si-ôn thành lập từ năm 2017,  Mục sư Trần Minh Đạo Quản Nhiệm. 

Ban thờ phượng:

Bà mục sư Huỳnh Thị Mỹ Thanh 

Trần Thị Diệu Hiền 

Tạ Quang Diệu